Home / Kelas IX-B

Kelas IX-B

DAFTAR SISWA KELAS IX-B

No NAMA L/P NIS
1 CAHAYA LISNA P 136433
2 CINDY MEDIANA SYAHPUTRI P 136404
3 CINDY VALLENSIA P 136434
4 DWINA AMARILLA VAEREL P 136438
5 EGGY MELYA KHAIRUL P 136466
6 EKO RAMADHAN L 136406
7 FADILA SALSABILA ZALMA P 136439
8 INSANI RAHMATIKA PUTRI P 136412
9 INTAN AFRIYANTI P 136470
10 IQBAL GHANI ARIFSYAH L 136442
11 IQBAL TAHYA AUDINO L 136471
12 IRMA SURIYANI P 136472
13 KHARISNA PRAMUDHITA L 136444
14 LAILA IZZATUL RAHMAH P 136474
15 LUTHFIA DAFFA P 136445
16 M.FATARSYAH HARDEVA L 136414
17 MELANY P 136417
18 MUHAMMAD ICHSAN L 136419
19 PUTRI FAIHA ASJAD P 136450
20 RADILLA ANDINI P 136478
21 RAKA  APRI WIRDANA L 136451
22 RANNY FITRIA ANGEL P 136452
23 RIZKY  WAHYU PUTRA L 136456
24 SANDRAINY MUNIFA AENUR P 136481
25 SHIFWATUL HUSNA AHMAD P 136457
26 SISKA YULIA PRATAMA P 136458
27 SOLINDA ARUM NINGTYAS P 136482
28 STEVANY HARDINA PUTRI P 136483
29 SUCIATI SEKAR NINGRUM P 136484
30 SULTHON  FATHUL  NASHIRO L 136459
31 SYLVIA NABILA P 136485
32 YAMA MUHAMMAD ROHIM L 136461